ร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.2561

Post on 12 มีนาคม 2561
by Kalasin
ฮิต: 16

 

วันที่ 8 มีนาคม 2561 นางนุชนาถ ปัญโญวัฒน์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี พ.. 2561 ภายใต้แนวคิด “พลังแรงงานสตรีไทย ก้าวไกลสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” โดยนำนางสาวกนิษฐา วรรณพฤกษ์ พนักงานบริษัทมิตรผลไบโอฟลูเอล จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ สตรีดีเด่นประจำปี พ..2561 เข้ารับประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น สาขาสตรีเครือข่ายแรงงานด้านความปลอดภัย ในการทำงานดีเด่น จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร