กสร. ผลิต “นักบริหารงานบุคคลขั้นสูง” สร้างสันติสุขวงการแรงงาน

Post on 12 มีนาคม 2561
by Kalasin
ฮิต: 15

กสร. ผลิต “นักบริหารงานบุคคลขั้นสูง” สร้างสันติสุขวงการแรงงาน

............................................................

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผลิตนักบริหารงานบุคคลขั้นสูงป้อนสถานประกอบกิจการ ต่อยอดระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างลูกจ้าง พร้อมสร้างบุคลากรมืออาชีพด้านแรงงาน มุ่งสร้างสันติสุขวงการแรงงาน

          นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า กสร. มุ่งพัฒนาทรัพยากรแรงงานเพื่อวางรากฐานที่มั่นคงให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ ดูแลแรงงานให้ได้รับสิทธิหรือผลตอบแทนที่เป็นธรรมจากการจ้างงาน มีความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนสร้างสันติสุขในวงการแรงงานให้เกิดขึ้น จึงได้ริเริ่มโครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงาน หลักสูตรนักบริหารงานบุคคลขั้นสูงขึ้น โดยเปิดโอกาสให้เจ้าของสถานประกอบกิจการ กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการบริหารงานบุคคลจากภาคเอกชนเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวเป็นรุ่นที่ 1 โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ บ่มเพาะให้เป็นนักบริหารงานบุคคลมืออาชีพ สามารถบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างลูกจ้าง และเป็นผู้นำที่จะนำพาองค์กรไปสู่ยุค Thailand 4.0 ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

          อธิบดี กสร. กล่าวต่อไปว่า ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานบุคคลขั้นสูงเหล่านี้จะเป็นกลไก  ที่สำคัญในการสร้างความร่วมมือ เชื่อมต่อทัศนคติและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ บริหารจัดการด้านแรงงานได้อย่างถูกต้อง เป็นธรรม สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง และจะเป็นเครือข่ายด้านการบริหารงานบุคคลร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานต่อไป