กระทรวงแรงงาน จัดงาน “วันสตรีสากล 61” ภายใต้แนวคิด พลังแรงงานสตรีไทย ก้าวไกลสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

Post on 12 มีนาคม 2561
by Kalasin
ฮิต: 15

กระทรวงแรงงาน จัดงาน “วันสตรีสากล 61”

ภายใต้แนวคิด พลังแรงงานสตรีไทย ก้าวไกลสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.2561 ภายใต้แนวคิด “พลังแรงงานสตรีไทย ก้าวไกลสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” พร้อมรับประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น จากพระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า บทบาทของสตรีในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าในอดีตอย่างมาก ผู้หญิงได้รับการยอมรับมากขึ้นในแวดวงการประกอบการ สำหรับข้อมูลการส่งออก   ซึ่งเป็นรายได้ของประเทศนั้น พบว่าอุตสาหกรรมส่งออกที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องนุ่งห่ม และแปรรูปอาหาร ล้วนแต่เป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้แรงงานหญิงเข้มข้น กระทรวงแรงงาน ตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงานทุกคนว่าเป็นกำลังสำคัญในการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งและยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้แรงงานสตรีได้รับการคุ้มครองสิทธิเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนบทบาทสตรี และความเสมอภาคชายหญิง ซึ่งจะเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

          นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. 2561 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พลังแรงงานสตรีไทย ก้าวไกลสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” เพื่อให้สตรีทำงานทุกคน ตระหนักถึงการพัฒนาตนเองและสามารถนำเทคโนโลยี่ดิจิทัลเข้ามาช่วยในการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งถือว่าเป็นพลังสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของประเทศให้สามารถแข่งขัน กับนานาชาติได้ โดยกิจกรรมหลัก คือ พิธีประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ซึ่งในปีนี้มีสตรีเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 115 คน ซึ่งมีสตรีที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 รวม 8 ประเภท จำนวน 29 รางวัล โดยกระทรวงแรงงานได้รับพระกรุณาคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ทอล์คโชว์ เรื่อง โอกาสสตรีไทยก้าวไกลให้ทันเศรษฐกิจดิจิทัล นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี     พระวรราชาทินัดดามาตุ นิทรรศการสตรีทำงานดีเด่นประจำปี 2561 บูธแสดงผลิตภัณฑ์ คลินิกแรงงาน และการตรวจสุขภาพ