สสค.กาฬสินธุ์ ร่วมรับการตรวจราชการ "บูรณาการ กระทรวงแรงงาน รอบที่ 2"

Post on 05 มีนาคม 2561
by Kalasin
ฮิต: 21

วันนี้ (5 มีนาคม 2561) นางนุชนาถ  ปัญโญวัฒน์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมรับการตรวจราชการ "บูรณาการ กระทรวงแรงงาน รอบที่ 2 (Progress Review) " โดยมี (นายสมเกียรติ  บุญทอง) ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย (นายอนันต์  บวรเนาวรักษ์) ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  (นายพิชิต  นิลทองคำ) ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน และ(นายวิชัย  ผิวสะอาด) ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตามแบบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมดอกพะยอม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ ซึ่งในการตรวจราชการครั้งนี้ ได้ตรวจติดตามการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของข้าราชการ เน้นย้ำให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และได้ตรวจติดตามโครงการภายใต้นโยบายเร่งด่่วนและนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน เร่งรัดการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)