กสร. เร่งทำความเข้าใจส่งนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบกิจการ

Post on 13 กุมภาพันธ์ 2561
by Kalasin
ฮิต: 26

กสร. เร่งทำความเข้าใจส่งนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบกิจการ

.........................................................................................................................................

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประสานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เร่งทำความเข้าใจสถาบันการศึกษาส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบกิจการ เตือนให้นศ.ทำโอที ทำงานในวันหยุดและทำงานอันตรายอาจขัดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า สถานศึกษาหลายแห่งมีหลักสูตรและโครงการที่ร่วมมือกับสถานประกอบกิจการจัดส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน ในสถานประกอบกิจการ เพื่อพัฒนาทักษะและเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมามีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ ว่ามีนักศึกษาฝึกงานประสบอันตรายระหว่างการฝึกงาน รวมไปถึงกลุ่มองค์กรแรงงานต่าง ๆ ได้ประสานข้อมูลกับกระทรวงแรงงานว่ามีนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบกิจการหลายแห่งต้องทำงานล่วงเวลา ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ในการทำงานให้แก่นักศึกษา รวมไปถึงดูแล คุ้มครองนักศึกษาฝึกงานเหล่านี้ให้มีความปลอดภัยในการฝึกงานในสถานประกอบกิจการ กสร.ได้ประสานไปยังคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดทั่วประเทศเพื่อ ขอความร่วมมือให้ชี้แจงสถานศึกษาในสังกัดให้กำกับดูแลการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบกิจการ โดยห้ามไม่ให้ทำงานล่วงเวลา ห้ามทำงานในวันหยุดและให้มีการกำหนดเวลาฝึกงาน ตลอดจนมอบหมายงานที่ไม่เป็นอันตรายสำหรับเด็กตามที่กฎหมายกำหนด