เกี่ยวกับเรา

โครงสร้างองค์กร

Post by Kalasin
on 29 มีนาคม 2564
ฮิต: 337

ประวัติ

Post by Super User
on 03 ธันวาคม 2558
ฮิต: 1100

     ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบบ ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ก่อให้เกิดภาวการณ์ว่างงานเพิ่มมากขึ้น คณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงกำหนดนโยบายหลักในการบำรุงความสุขของ ราษฎรในทางเศรษฐกิจและหางานให้ราษฎรทุกคน เพื่อมุ่งเน้นขจัดปัญหาการว่างงาน ดังนั้น จึงมีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยสำนักจัดหางาน พ.ศ. 2475 และพระราชบัญญัติสำนักงานจัดหางานประจำท้องถิ่น พ.ศ. 2475 พร้อมกับการปรับปรุงกฎหมายด้านแรงงาน และจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาบริหารให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยแผนกจัดหางาน กองทะเบียน กรมปลัดกระทรวงมหาดไทย นับเป็นหน่วยงานแรกที่มีบทบาทในการบริหารแรงงานอย่างชัดเจน

        นับแต่นั้นเป็นต้นมา หน่วยงานด้านบริหารแรงงานจึงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยปริมาณงานในด้านแรงงานที่ขยายตัวมาโดยตลอด เมื่อเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) หน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านบริหารแรงงานขณะนั้นคือ กองแรงงานจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นส่วนแรงงานในปี พ.ศ. 2505 และในปี พ.ศ. 2508 ได้รับการยกฐานะเป็นกรมแรงงานภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่ในการบริหารแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ์ การพัฒนาฝีมือแรงงาน การจัดหางาน และกองทุนเงินทดแทนต่อมาในปีพ.ศ. 2533 รัฐบาลพิจารณาเห็นว่าแรงงานควรมีความมั่นคงในชีวิตด้วยระบบประกันสังคม จึงได้จัดตั้งสำนักงานประกันสังคม และโอนภารกิจด้านกองทุนเงินทดแทนของกรมแรงงานให้กับสำนักงานประกันสังคม

        ภารกิจของกรมแรงงานได้ทวีความสำคัญมากขึ้นโดยลำดับ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา รัฐบาลหลายสมัยได้พยายามยกฐานะกรมแรงงานขึ้นเป็นกระทรวงแรงงาน แต่ประสบกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลทุกครั้ง จนกระทั่งวันที่ 28 มกราคม 2535 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ยุบเลิกกรมแรงงานและจัดตั้งหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทยขึ้นใหม่ 2 หน่วยงาน คือ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทำหน้าที่ดูแล รับผิดชอบ บริหารการคุ้มครองแรงงานและการแรงงานสัมพันธ์ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ บริหารงานการส่งเสริมการมีงานทำ ได้แก่ การพัฒนาฝีมือแรงงาน และการจัดหางาน พร้อมทั้งอนุมัติในหลักการให้เตรียมดำเนินการจัดตั้งกระทรวงแรงงานและ สวัสดิการสังคมต่อไป

        การดำเนินการจัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประสบผลสำเร็จในปี พ.ศ. 2536 โดยรัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบางส่วนของกระทรวง มหาดไทยไปเป็นของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2536 อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2536 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงได้เป็นส่วนราชการภายใต้สังกัดกระทรวง แรงงานและสวัสดิการสังคม

        ในช่วงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและแรงกดดันต่างๆ ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมภายใน ประเทศ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 เห็นชอบให้มีแผนปฏิรูประบบบริหารราชการภาครัฐ เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบบริหารภาครัฐไปสู่รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการแผ่นดินอย่างเป็นระบบ มีการกำหนดรูปแบบการจัดโครงสร้างและปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานใหม่ให้ ชัดเจน เป็นผลให้มีการปรับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมไปเป็นกระทรวงแรงงาน โดยโอนงานด้านประชาสงเคราะห์ไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ ดังนั้น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานนับ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 เป็นต้นมา

                    สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ก่อสร้างอาคารสำนักงานเมื่อปี พ.2538 แล้วเสร็จเมื่อปี พ.2540 ตั้งอยู่เลขที่ 3/50 ถนนบายพาสทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์   โทร 043811092

                     โดยมีภาระกิจ 4 ด้านดังนี้

                        1. ด้านคุ้มครองแรงงาน  กำกับ ดูแล และส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานประมวล สรุปสภาพการทำงาน/สภาพการใช้แรงงานภายในจังหวัดเพื่อประกอบการพัฒนามาตรฐานการคุ้มครองแรงงานส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณภาพชีวิตของสตรีและเด็ก พิจารณาวินิจฉัยและยุติข้อร้องทุกข์ ควบคุม ดูแลให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย รวมทั้งช่วยเหลือด้านอรรถคดีแรงงานแก่ลูกจ้าง

 

                       2. ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน  เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทวิภาคีและไตรภาคี ตลอดจนพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ป้องกันข้อขัดแย้ง ข้อพิพาทแรงงาน การนัดหยุดงานและการปิดงาน ติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงที่จดทะเบียน ส่งเสริมเสรีภาพในการรวมตัวเป็นองค์กรนายจ้าง/ลูกจ้าง พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนจัดสวัสดิการแรงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดซึ่งเป็นการสร้างเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานทั้งยังเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงานให้ดีขึ้น

 

                      3. ความปลอดภัยในการทำงาน  ตรวจความปลอดภัยในการทำงาน ประมวล สรุปการทำงานที่อาจมีผลต่อสุขภาพคนงาน เพื่อประกอบการพิจารณาพัฒนามาตรฐาน ความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริม/พัฒนาความปลอดภัยในการทำงานควบคุมดูแล ให้นายจ้าง/ลูกจ้าง ปฏิบัติตามกฏหมายว่ด้วยความปลอดภัยในการทำงาน เผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน อบรม/ประชุม/สัมมนา ให้คำปรึกษา/แนะนำตอบข้อหารือเกี่ยวกับ กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

 

                      4. ด้านส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานแรงงาน  เพื่อสนับสนุนการส่งออก ให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องมาตรฐานแรงงาน ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการจัดทำมาตรฐานแรงงาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดทำมาตรฐานแรงงาน อบรม/ประชุม/สัมมนา เกี่ยวกับการส่งเสริมมาตรฐานแรงงาน