สั่งจนท. ศูนย์ PIPO เข้มตรวจแรงงานประมงทะเล พบค้ามนุษย์ดำเนินคดีทันที

Post on 29 มิถุนายน 2561
by Kalasin
ฮิต: 24

สั่งจนท. ศูนย์ PIPO เข้มตรวจแรงงานประมงทะเล

พบค้ามนุษย์ดำเนินคดีทันที

 ----------------------------------------------------

         

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สั่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ PIPO 22 จังหวัดชายทะเล ตรวจเข้มแรงงานในงานประมงทะเล หากพบความผิดเกี่ยวกับค้ามนุษย์ด้านแรงงาน หรือใช้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงาน ให้ดำเนินคดีทันที

          นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า การดำเนินการในการป้องกันและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การใช้แรงงานบังคับและแรงงานประมงผิดกฎหมาย ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนประการหนึ่งของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กสร.ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้ดำเนินการควบคู่ทั้งในเรื่องของการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการบังคับใช้กฎหมาย  ทั้งนี้เพื่อให้การตรวจแรงงานและการดำเนินคดีในงานประมงทะเลเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กสร.ได้ออกระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการตรวจแรงงาน และการดำเนินคดีอาญาผู้กระทำความผิดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2561  ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้กำหนดแนวทางการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) ใน 22 จังหวัดชายฝั่งทะเล ทั้งในการตรวจแรงงาน และการดำเนินการกรณีพบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยคำนึงถึงความหนักเบาของฐานความผิด เช่น พบความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์  หรือการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าทำงาน ให้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนทันที ทั้งนี้เพื่อให้การคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลูกจ้างได้รับการคุ้มครองสิทธิโดยเร็ว

          อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอฝากเตือนไปยังนายจ้างให้ศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ กองคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 7170 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 22 จังหวัด ที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) ตั้งอยู่ หรือโทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3